ონლაინ მომსახურებას ვთავაზობთ ყრუ-უსინათლო პირებსა და მათი ოჯახის წევრებს ისეთ შემთხვევებში, როცა ვერ ხერხდება პირისპირ მომსახურების მიწოდება. მაგ., გეოგრაფიული ბარიერის, ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის, პანდემიისა და სხვა ხელისშემშლელი ფაქტორების გამო. 

 

დისტანციური მომსახურება მოიცავს: 

 

  • ონლაინ კონსულტაცია ბენეფიციარებისა და მათი ოჯახებისთვის 
  • ჟესტური ენის თარჯიმნის ონლაინ მომსახურება